HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

Cấu trúc thương hiệu của Việt Nhật Branded House (Ngôi nhà thương hiệu thống nhất). Hiện tại Việt Nhật có 2 tầng là Master Brand (thương hiệu mẹ/chủ) là Việt Nhật và 4 Sub-Brands (thương hiệu con).

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT