HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

Thông Báo Mới

Card image cap
Thông báo về việc hỗ trợ học phí từ Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022-2023; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Xem thêm
Card image cap
Thông báo về việc hỗ trợ học phí từ Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm học 2022-2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập trong năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Xem thêm
Card image cap
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG COVID 19

Học sinh từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tại tất cả các cơ sở Hệ thống liên cấp Việt Nhật tiếp tục nghỉ học 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢.

Xem thêm
Card image cap
Thổng báo lịch nghỉ học hết ngày 15/03/2020

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp. Cho nên nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ hết ngày 15/03/2020

Xem thêm